Untitled document TORUN PORUSZA
Untitled document

STATUT


Klubu Sportowego START-WISŁA w Toruniu

 

ROZDZIAŁ I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY

 

§ 1

Klub Sportowy START-WISŁA w Toruniu, zwany w dalszej treści Statutu KLUBEM, jest stowarzyszeniem kultury fizycznej działającym na podstawie:

1.    Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 2010 Nr 127 poz.857).

2.    Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz.104 z późniejszymi zmianami).

3.    Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 ).

4.    Niniejszego statutu.

 

§ 2

Terenem działania KLUBU jest obszar Rzeczpospolita Polska, a siedzibą ul. Przy Skarpie 4, 87-100 Toruń

 

§ 3

1.  KLUB posiada osobowość prawną.

2.  KLUB może być wielosekcyjny.

 

§ 4

KLUB może być członkiem związków sportowych.

 

§ 5

KLUB używa barw, odznak i pieczęci, których wzory określa Zarząd Klubu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudnić pracowników.

 

ROZDZIAŁ II
 CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

§ 6

Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej, turystyki i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, wychowanie dzieci i młodzież przez kulturę fizyczną, turystykę i rekrekreację na terenie działania Klubu oraz przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom społecznym zwłaszcza alkoholizmowi i narkomanii w oparciu o niżej wymienione sposoby realizacji:

Klub realizuje swoje cele przez:

1.  Współdziałanie z władzami sportowymi państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienie członkom właściwych warunków do uprawiania sprtu.

2.  Uczestniczeniew w rozgrywkach i zawodach sportowych, turystycznych i rekreacyjnych.herbHerb województwa kujawsko-pomorskiego
 
Untitled document Toruń miastem sportu
SVIATLANA P...

PARTNERZY

Untitled document Fonte
Hotel Filmar
PZT
Tenis Travel
Untitled document word

SPONSORZY

Bella
APATOR
Untitled document jgsport
Untitled document ADA-PLUS
Copyright © 2016 Start-Wisła